Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka.

Svetovalna služba se zato vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh dejavnosti svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pri tem delo šolske svetovalne službe obsega delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

Temeljne naloge oziroma področja šolske svetovalne službe so:

· vpis v 1. razred

· vpisi, prepisi in oblikovanje oddelkov

· vpis v srednjo šolo

· nadarjeni učenci

· otroci s posebnimi potrebami

· koordinacija učne pomoči za učence (individualna in skupinska pomoč, učna pomoč preko javnih del)

· koordinacija Nacionalnega preverjanja znanja

· subvencije šolske prehrane

· sodelovanje s šolskim skladom pri pomoči socialno ogroženim družinam

· koordinacija postopka v zvezi z obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti od 7. do 9. razreda

· sodelovanje v skupini za pripravo, spremljanje in izvajanje vzgojnega načrta šole, pravil šolskega reda, hišnega reda

· organizacija papirnih akcij in posameznih dni dejavnosti v skladu z LDN šole

· sodelovanje z zunanjimi institucijami: CSD, policija, ZD (Zdravstveno vzgojni center, Psihološka ambulanta, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov …), Svetovalni center za otroke in mladostnike Ljubljana in druge

· vsakodnevno sodelovanje z učitelji

· vsakodnevno sodelovanje z učenci in starši

· vodenje in sodelovanje ter izvajanje preventivnih in razvojnih programov

· vodenje ustrezne zakonsko predpisane dokumentacije

· drugo

Na šoli delo šolske svetovalne službe izvajajo: ·

Lucija Černivec, univ. dipl. psih., lucija.cernivec@os-bled.si, telefon 04/ 57 80 627, 070 900 379 ·

Vesna Kordež, univ. dipl. soc. ped., vesna.kordez@os-bled.si, telefon 04/ 57 80 628, 041 368 937 ·

V manjšem deležu Špela Starič, univ. dipl. ped., spela.staric@os-bled.si

V okviru šolske svetovalne službe deluje tudi aktiv učiteljic za dodatno strokovno pomoč in individualno in skupinsko pomoč učencem:

· Jana Černe, univ. dipl. spec. in rehab ped., jana.cerne@os-bled.si ·

Anja Cesar, univ. dipl. spec. in rehab ped., anja.cesar@os-bled.si ·

Špela Starič, univ. dipl. ped., spela.staric@os-bled.si · T

ina Koselj, univ. dipl. soc. ped., tina.koselj@os-bled.si

· mobilna spec. ped. Tjaša Furlan, univ. dipl. spec. in rehab ped., tjasa.furlan@os-bled.si ·

v manjšem deležu Lucija Černivec, univ. dipl. psih., lucija.cernivec@os-bled.si, telefon 04/ 57 80 627 in

Vesna Kordež, univ. dipl. soc. ped., vesna.kordez@os-bled.si, telefon 04/ 57 80 628

· v manjšem deležu mobilna spec. ped. Mojca Lavtar, prof. defektologije