Kaj naredite starši v primeru otrokove odsotnosti

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti pisno ali na govorilnih urah razrednika v roku petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, kljub pozivu staršem,  šteje izostanke za neopravičene in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti pisno 3 dni pred izostankom na obrazcu Napovedana odsotnost do 5 dni, ki je dostopen na spletni strani šole. Krajša napovedana odsotnost (1 – 2 dni) ob že napovedanem pisnem ocenjevanju je možna le ob predhodnem dogovoru v zvezi z izvedbo pisnega ocenjevanja. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Izhode učencev med prostimi urami pisno dovolijo starši.

Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti …) je dovoljen le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda in ob soglašanju staršev oz. zakonitih skrbnikov, ki se jih kontaktira pred odhodom učenca iz šole.