Fit pedagogika…

za prihodnost naših otrok

Sodobna strategija učenja in poučevanja, katere temelj se skriva v besedi Fit (biti v dobri psihofizični kondiciji). Zajema učne pristope, s katerimi dosegamo pri učečemu v procesu učenja psihofizično ravnovesje in s tem omogočamo kakovostnejše učenje. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega. Razvoj in učenje otrok poteka celostno in zahteva harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, prav ta pristop pa je v ospredju pri filozofiji Fit pedagogike, saj se pomanjkanje spodbud na posameznem področju posledično odraža tudi na ostalih področjih otrokovega razvoja. Strategija učenja v gibanju se, kot že omenjeno prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost. Glavna cilja Fit pedagogike sta tako zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov.

Fit pedagogika temelji na učenju v gibanju in strategijah učenja (aktivno, asociativno, primerjalno, izkustveno, celostno, sodelovalno in kritično učenje), fiziologiji, nevroznanosti in izobraževalni nevroznanosti ter išče svoje specifične karakteristike v razvojnih posebnostih otroka in mladostnika ter v njem samem, saj iz njega izhaja. Ne izpostavlja neuspehov, temveč poudarja pomembnost majhnih uspehov. Dosežki otrok in mladostnikov se namreč začnejo že s “pripravljenostjo poizkusiti”. Sami se preizkušajo, učijo na reševanju napak, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar jih vodi k obvladovanju različnih nalog. Poleg vsega navedenega pa je Fit pedagogika sodobna, dinamična, inovativna, zabavna, pestra, motivacijska, zdrava in pozitivna učna strategija.

Pozitivni učinki Fit pedagogike so večplastni. Otrok in mladostnik doživljata ugodje ob učenju v gibanju, saj je spodbujena njuna naravna potreba po gibanju, sodelovanju z vrstniki in odraslimi, obenem sta visoko motivirana, osredotočena in skoncentrirana. Fit pedagogika ohranja otrokov raziskovalni duh, mu daje možnost za ustvarjalnost, spodbuja k iskanju lastnih rešitev, ga uči razmišljati, obenem pa sledi njegovemu naravnemu celostnemu razvoju, upošteva razvojna kritična obdobja in ohranja njegovo pripravljenost ter navdušenje za sodelovanje.

Vloga učitelja v procesu otrokovega razvoja in učenja je izjemno kompleksna, zahtevna in odgovorna. Pri Fit pedagogiki so učitelji mentorji, ki z otroki in mladostniki sodelujejo, kar velja tudi obratno, da učitelji z njimi sodelujejo. Če bi se poljudno izrazili, so tekom učnega procesa učitelji režiserji, učenci pa glavni igralci. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo. Vsi učiteljevi ukrepi  so naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do učenja ter morajo podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev (otroci znajo poiskati in dati pomoč). To je pot s katero bomo skupaj dosegli učinkovitost in napredek, naši otroci pa bodo zrasli v samozavestne, zadovoljne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

 

OKOLI BLEJSKEGA JEZERA? ZAKAJ PA NE?

 Življenje na naši šoli je zelo razgibano, saj organiziramo pestre dejavnosti: 3. razred − Tabor Soča, 4. razred − Zimska šola v naravi na Soriški planini, 5. razred − Poletna šola v naravi, 7. razred – Naravoslovni tabor Radovna in Tabor Hočem več, ki je namenjen učenem od 4. do 9. razreda. Sodelujemo na raznih tekmovanjih, mednarodnih projektih, povezujemo se s šolami v zamejstvu, beremo, planinarimo, predajamo se turističnim vsebinam, plešemo, logično razmišljamo in še marsikaj.

Odločitev za sodelovanje v  FIT4KID

Že od vsega začetka pa smo pridruženi tudi mednarodnemu projektu Fit Slovenija. Vanj smo vstopili med prvimi šolami, pred dvajsetimi leti, ko se je šola pridružila verigi Zdravih šol, in s to odločitvijo odprli nove poglede na šport, telesno vadbo oziroma gibanje. Od leta 2014 smo vključeni v projekt FIT4KID, preko katerega se je izobraževal celoten strokovni kolektiv. Skupna izobraževanja smo že zaključili, šest učiteljic pa se je še dodatno izobrazilo za FIT multiplikatorke. Svoja znanja prenašajo na svoje sodelavke z odprtimi urami za hospitacijo.

Dobre izkušnje s FIT pedagogiko, ki smo jo spoznali kot popestritev športne vzgoje, so nas pritegnile v dodatno izobraževanje FIT4KID, kjer smo spoznali nove učne metode, ki jih vsakodnevno vnašamo v naš pouk

Pridobitve

Pridobili smo drugačen pogled na potrebo učencev po gibanju tudi v okviru rednega učnega procesa in ne zgolj pri urah športa. Pomembno je, da so vsebine ključno vplivale na osebnostni razvoj učiteljev, zato jih imajo zmožnost vključevati v svoj vsakdan. Razvili smo sposobnost, da FIT metode prilagodimo vsebinam in učnim ciljem pouka.

V okviru projekta je zaživelo veliko dejavnosti, ki jih prej nismo imeli:  FIT hodniki, FIT hidracija, Peš v šolo, razredi s kinestetičnimi mizami, krožek Otrok v gibanju, FIT odmor, FIT jutranje »športanje«, FIT sprehodi, medsebojne hospitacije in izmenjava novih idej. Tudi dneve dejavnosti (npr. Ne kadim, zdravo živim, Riklijev športni dan …) smo obogatili s FIT metodami. Uporabljamo pa jih tudi na taborih.

Trajnostni razvoj in medpredmetno povezovanje

Projektno delo smo vključili v redni pouk, raznovrstne šolske dejavnosti in mnoge interesne dejavnosti. Potrdili smo dejstvo, da je izkustveno učenje s pomočjo FIT metod izjemno učinkovito za doseganje celostnega znanja. Zaradi izobraževanj in lastnih izkušenj smo učitelji pridobili večjo suverenost za vključevanje novih metod dela tudi v medpredmetno povezovanje. S tem, ko učencem na igriv način ponujamo FIT vsebine, upamo, da bodo tudi oni ponotranjili ta življenjski slog in ga trajnostno vključevali v svoje življenje. Radi se podajamo na pot novosti, ki nam jih projekt FIT4KID omogoča.

 

V prihodnjem mesecu se bo odvijala 2. Fit4Kid mednarodna znanstvena konferenca, na kateri bo tudi aktivno sodelovala naša šola.  O njej si lahko več preberete na spodnji povezavi:

https://fitinternational-conference.si/index.php/sl/

 

video FIT šola       himna FIT