Svet zavoda

Oblikovan je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

(Povzeto po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

 • Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.
 • Če je ustanovitelj šole država, je v svetu eden izmed članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ali več lokalnih skupnosti,  če se le-te tako sporazumejo.
 • Osebe, ki opravljajo funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne morejo voliti in biti izvoljene oziroma imenovane v svet šole.
 • Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
 • Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

 

(Povzeto po 47. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

 • Delavci šole, vajenci, dijaki, študentje višje šole in odrasli volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev.
 • Za predsednika sveta zavoda člani izvolijo enega izmed članov.

 

(Povzeto po 48. členu Zakona o organizaciji in finanaciranju vzgoje in izobraževanja)

 • Svet zavoda šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejme letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma ravnatelja,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega, če z zakonom ni določeno drugače,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predstavniki sveta zavoda imajo 4-letni mandat. Sestavljajo ga:

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA   PREDSTAVNIKI DELAVCEV  
PREDSTAVNIKI STARŠEV
Zoran Pogačnik   Bernardka Bernard   Petra Šolar Bavdaž
Matjaž Pristavec   Primož Trontelj   Adriana Kar
Lev Pavlovski
  Albina Svetina   Marjeta Vodnjov
    Evgenija Vuzem    
    Sara Petrič  

VABILA NA SVET ZAVODA

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA ŠOLE

 

Gradivo za 12. redno sejo dne 29. 2. 2024: