Nadarjeni učenci v času šolanja pokažejo visoke dosežke ali potenciale na:

 • intelektualnem,
 • ustvarjalnem,
 • učnem,
 • vodstvenem,
 • gibalnem in
 • umetniškem področju.

Te lastnosti so lahko zelo različne po prisotnosti in intenzivnosti pri posameznih nadarjenih.

 

Poteka po treh stopnjah:

 • Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni

To poteka ob koncu 3. razreda po določenih kriterijih na osnovi učiteljevega poznavanja učencev in njegovega pisnega mnenja o predlaganih učencih. Sledi seznanitev staršev in pridobitev njihovega pisnega soglasja za proces identifikacije.

 • Identifikacija nadarjenih učencev

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih Učencevin se izvaja v četrtem razredu. Vključuje tri merila: učiteljeva ocena učenca preko ocenjevalne lestvice nadarjenosti, test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Učenec je identificiran kot nadarjen, če na enem od meril dosega nadpovprečen rezultat. Ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan kot nadarjen, sprejme razredni učitelj.

 • Seznanitev in mnenje staršev

Je zadnja stopnja v procesu odkrivanja nadarjenih , ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše z rezultati postopka ter pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

 

Poteka po naslednjih temeljnih načelih:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in interesov,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstne ponudbe in omogočanje svobodne izbire učencev
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji,
 • skrb, da so nadarjen učenci v razredu ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Delo z nadarjenimi na šoli poteka v izbranih skupinah enkrat tedensko, kjer je cilj predvsem skrb za celostni osebnostni razvoj učencev.

V okviru pouka – notranja diferenciacija, kot prilagoditev vzgojno izobraževalnega dela V obliki raznih dejavnosti: dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbirnih predmetov, tekmovanj, taborov, ipd.)