PRIJAVA NA PREHRANO

Starši v mesecu juniju za naslednje šolsko leto  izpolnite obrazec Prijava na šolsko prehrano. Učenci ta obrazec ob koncu šolskega leta, za naslednje šolsko leto prinesejo izpolnjenega v šolo in ga oddajo razredniku. Razrednik ga odda šolski svetovalni pedagoginji, ge. Vesni Kordež. S tem obrazcem, z vašo prijavo na malico in kosilo lahko preko centralne evidence pridobimo podatek o upravičenosti do subvencioniranega obroka in ne pomeni še dokončne prijave na obroke.

Ob začetku šolskega leta starši izpolnite in oddate obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko. S tem obrazcem se prijavite na šolske obroke, ki jih zavedemo v programu LoPolis.

V primeru spremembe prijav med šolskim letom na posamezne obroke (kosila in popoldanske malice) je potrebno ponovno izpolniti obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši sami, preko Lo Polis portala – šolska prehrana odjavite obroke za določen čas. Odjava za obrok do 8. ure zjutraj, velja za pravočasno, za isti dan oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je sporočila odjavo.

Izjemoma lahko odjavo sporočite knjigovodkinji (tel.: 04 5780625). 

Odjava obroka za nazaj ni mogoča. Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličete prijavo na šolsko prehrano za nedoločen čas.

V tem primeru izpolnite Zapisnik za preklic prijave na šolsko prehrano.

Vse zgoraj navedene obrazce dobite v spodnjem, desnem zavihku ” Dokumenti in obrazci”. Izpolnjene obrazce za prehrano Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko ter Zapisnik za preklic prijave na šolsko prehrano pošljete vodji šolske prehrane, Renati Štern (e-mail: renata.stern@os-bled.si).

Redno plačevanje prispevka za šolsko prehrano.

Pravočasna odjava posameznega obroka skladno s pravili šolske prehrane.

Plačilo polne cene obroka, če obroka ne odjavite pravočasno.

SUBVENCIJA OBROKOV

Upravičenci do subvencije za malico in kosila

Do subvencije za malico in do subvencije za kosila so upravičeni učenci, ki jim je priznana pravica po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (na podlagi veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji).

Višina subvencije malice

Učencem, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico, pripada subvencija v višini cene malice, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega višine zneska določenega v predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Višina subvencije kosila

Učencem, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo, pripada subvencija v višini cene kosila, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega višine zneska določenega v predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Začetek subvencioniranja malice in kosila

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za malico ali kosilo pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija:

· od prvega šolskega dne dalje, sicer pa

· od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, ki nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka.

V primeru, če učenec ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, se uvrstitev v dohodkovni razred ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali subvencije kosila. Učencu v tem primeru pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice ali za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno.

Ostali upravičenci do polne subvencije oziroma brezplačne malice oziroma kosila

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni tudi učenci, ki so:

· nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,

· prosilci za azil,

· nameščeni v domove / zavode za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

· učenci z zaščito

DIETE

Za učence s potrdili o medicinsko indicirani dieti pripravljamo prilagojene malice, kosila in popoldanske malice, če so le ti na te obroke tudi prijavljeni.

Dietne obroke ste starši dolžni odjavljati v primeru odsotnosti otroka.

Obrok odjavite najkasneje do 8.00 ure zjutraj za isti dan na portalu LoPolis.

Odjavo sporočite tudi v šolsko kuhinjo na SMS: 031/ 608 737 ali e-mail: megi.bernard@sovita.si 

PREVZEM OBROKOV

  • Tudi letos bodo učenci na matični šoli za prevzem kosila uporabljali magnetno kartico,
  • uporaba magnetne kartice je obvezna, skrb za kartico prevzame učenec sam,
  • v primeru izgube ali poškodbe kartice, stroške izdelave nove kartice krijete starši,
  • učenci so dolžni nositi kartico v šolo
  • učenci brez kartice bodo izjemoma prevzeli kosilo z listkom, starši pa boste o tem obveščeni.

V primeru izgubljene kartice  za prevzem kosila v jedilnici, starši naročite izdelavo nove kartice.  Cena nove kartice je 3 evre in bo poravnana po položnici. Pisno naročilo oddate na e-naslov:  andrej.jalen@os-bled.si

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, starši odjavite obroke za določen čas:

na portalu Lo.Polis

izjemoma v računovodstvu šole na 57 80 625 ali 041 664 553.

 

ODJAVA OBROKOV

Pravočasna odjava za vse obroke je odjava, ki je prejeta do 8.00 za isti dan.  Pri prijavi oziroma odjavi obroka po telefonu obvezno navedite ime in priimek otroka, razred ter dan, ko otroka prijavljate oziroma odjavljate od obroka. Za nepravočasno odjavljene obroke starši plačate polno ceno. Učencu, ki bo odsoten na dnevih dejavnosti, ki jih organizira šola, odjavi obrok strokovni delavec – vodja dejavnosti Primer: Vodja dejavnosti odjavi obrok  za vse učence, ker ga ta dan zaradi dejavnosti zanje ni organiziranega. Če se učenci vrnejo v šolo še v času kosila, sistem kosil ostane nespremenjen.  V primeru, da kosila učenec ta dan ne želi, a je nanj prijavljen, kosilo lahko odpovedo le starši.

 

Pravilnik o šolski prehrani
Prijava na šolsko prehrano
Evidenca kosila in popoldanske malice
 Zapisnik za preklic prehrane