New Picture (3)V zadnji triadi (7., 8., 9. razred) devetletne osnovne šole so del rednega pouka tudi obvezni izbirni predmeti.

Obvezni izbirni predmeti so lahko:

triletni – po enem ali dveh letih učenec lahko od predmeta odstopi ali pa nadaljuje,

enoletni – vezani na razred (nadgradnja določenega obveznega predmeta),

enoletni – ponujeni npr. v 7., 8. in 9. razredu, učenec ga lahko izbere samo enkrat, v isti skupini so lahko učenci različnih razredov.

Vsi obvezni izbirni predmeti so ocenjeni s številčno oceno, ki mora biti pozitivna za napredovanje v višji razred.

Učenec si izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov na teden, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. V primeru, da učenec izbere tuji jezik, ki poteka dve uri tedensko, mu ni potrebno izbrati nobenega drugega izbirnega predmeta več.

Učenec, ki bo v naslednjem šolskem letu obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti.

Učenec mora v 8. in 9. razredu pri izbiri paziti, da ne izbere predmeta, ki ga je obiskoval v preteklem oziroma v tem šolskem letu (izjema so triletni predmeti). Med ponujenimi predmeti izbrani šport, učenec lahko izbere le enega. (le nogomet ali le odbojko).

Ko izbirni predmet izbere, ga je dolžan obiskovati. Menjava oziroma odjava od izbranega obveznega izbirnega predmeta je možna do 15. 9. 2024, a le v primeru, da to ne vpliva na oblikovane skupine in posledično na organizacijo pouka.

Predstavitve posameznih obveznih izbirnih predmetov in predvidene stroške za posamezni predmet najdete na spletni strani šole (zavihek učenci), podrobnejše učne načrte pa na spletni strani https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/.

Predlagamo, da o izbiri res dobro premislite in ste pozorni tudi na to, da otrok ne bo preobremenjen. Vsi predmeti, za katere se boste skupaj z otrokom odločili, so namreč ocenjeni in jih bo otrok moral do konca šolskega leta obvezno obiskovati.