Obvezni izbirni predmeti

New Picture (3)V zadnji triadi (7., 8., 9. razred) devetletne osnovne šole so del rednega pouka obvezni izbirni predmeti. Obvezni izbirni predmeti so lahko:

  •   triletni – po enem ali dveh letih učenec lahko od predmeta odstopi ali pa nadaljuje
  •   enoletni – vezani na razred (nadgradnja določenega obveznega predmeta)
  •   enoletni – učenec vsako leto zamenja izbirni predmet, v isti skupini so lahko učenci različnih razredov.

Lahko so družboslovni-humanistični ali naravoslovno-tehnični. Vsi predmeti (obvezni in neobvezni) so ocenjeni s številčno oceno, ki mora biti pozitivna za napredovanje v višji razred. Učenec si izbere najmanj dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Oba izbirna predmeta sta lahko iz enega sklopa (družboslovnega ali naravoslovnega). V primeru, da učenec izbere tuji jezik, ki poteka dve uri tedensko, mu ni potrebno izbrati nobenega drugega izbirnega predmeta več. Učenec, ki bo v naslednjem šolskem letu obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti. Do konca junija tekočega šolskega leta mora razredniku predložiti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za prihajajoče šolsko leto.